يا يسكرەننە سوچۋۆستۆۋيۋ كازاحستانتسام، وتدايۋششيح دەتەي ۆ رۋسسكۋيۋ شكولۋ

تە، كتو حوچەت ەدينستۆا كازاحسكوگو نارودا، جيت نازەملە پرادەدوۆ ي ۆ كونتسە كونتسوۆ جيت ۆ كازاحستانە،ۆەدۋت سۆويح دەتەي ۆ كازاحسكيە دەتسادى ي شكولى. ەتو نە موي سلوۆا، ەتي سلوۆا پروزۆۋچالي 20 اپرەليا تەكۋششەگو گودا يز ۋست ناشەگو پرەزيدەنتا نۋرسۋلتانا نازارباەۆا پري ۆسترەچە س يزۆەستنىمي پيساتەليامي. دا، ەتو سلوۆا يستينى، كوتورۋيۋ نە نۋجنو دوكازىۆات كاجدومۋ جيتەليۋ سترانى، نەزاۆيسيموستي ەە يسپولنيلوس 26 لەت.

 كتو نا سەگودنياشني دەن وبۋچاەت سۆويح دەتەي ۆ رۋسسكويازىچنوي شكولە؟ ەتو ۆ وسنوۆنوم تە، كوتورىە سۆيازىۆايۋت سۆوە بۋدۋششەە نە س كازاحسكوي سترانوي، ا س سەۆەرنىمي سوسەديامي، ي ەششە پرەدستاۆيتەلي رۋسسكوي ناتسي، كوتورىە مەچتايۋت ۆەرنۋتسيا نا سۆويۋ رودينۋ. ەست ەششە سووتەچەستۆەننيكي، كوتورىە وترەكليس وتماتەرينسكوي ۋتروبى. بولشە نيكتو نە وتداەت سۆوەگو رەبەنكا ۆ رۋسسكۋيۋ شكولۋ، ۆ ەتوم ۆى ۋبەديتەس، كوگدا زاگوۆوريات تسيفرى.

«ۆەديتە رەبەنكا ۆ كازاحسكۋيۋ شكولۋ!» ەتي سلوۆا بىلي دەۆيزوم ۆ تو ۆرەميا، كوگدا ۆسە وبەرنۋلوس دليا ناشەگو نارودا تراگەديەي، كوگدا حوتەلي وبۋچات سۆويح دەتەي ۆ كازاحسكيح شكولاح، نو تاكوۆىح نە بىلو;ۆ تو ۆرەميا وتكرىت كازاحسكۋيۋ شكولۋ بىلو پوسيلنىم ترۋدوم، ا سەگودنيا ەتو ناش س ۆامي دولگ! نە تولكو دولگ، نەت ۆىبورا بولەەدليا وبششەستۆا، كوتوروە حوچەت ۆيدەت سۆەتلوە بۋدۋششەە سۆويح دەتەي ۆ كازاحسكوي سترانە.

ۆ سۆوە ۆرەميا، ۆ ەپوحۋ كولونيزاتسي، وت نەزنانيا رۋسسكوگو يازىكا منوگيە مەچتى ناشيح روديتەلەي تاك ي وستاليس نەسبىۆشيميسيا. ي وني ۆىنۋجدەننو وتداۆالي سۆويح دەتەي ۆ رۋسسكۋيۋ شكولۋ، تاك كاك ۆ تو ۆرەميا زنانيە رۋسسكوگو يازىكا بىل كليۋچوم ك دوستيجەنيۋ تسەلي. ا سەيچاس ۆسە ناوبوروت. سەگودنيا،كاك بى ني حوتەليپريزناۆات ەتو،يستوريا ۆەرشيت سۆوە. پوكا تورجەستۆۋەتنەزاۆيسيموست، موجەت بىت،زا دەسيات لەت، يلي داجە رانشە، وترەكشيمسيا وت سۆوەگو يازىكا نەدوستيچ ۆىسوت ۆ كازاحستانە. حوتيتە ۆى توگو يلي نەت، ەتو فورميرۋيۋششاياسيا يستيناسوۆرەمەننوگو كازاحسكوگو وبششەستۆا.

موجەت،ۆى پرەسلەدۋەتە درۋگيە تسەلي، وتداۆايا سۆوە چادو ۆ رۋسسكۋيۋ شكولۋ، موجەت، ۋ ۆاس درۋگيە نامەرەنيا، نو نام جال نە ۆاس، ا ۆاشەگو رەبەنكا. پريدۋماننايا ۆامي سكازكا ۆميگ وبەرنەتسيا رەالنوستيۋ سەگودنياشنەگو دنيا، كوگدا ۆى ناكونەتس-تو پويمەتە، چتو ۆاش تالانتليۆىيرەبەنوك ستانەت جەرتۆوي ۆاشەي وبلاچنوي فانتازي. لادنو، نە بۋدۋ گولوسلوۆنىم، پوسموتريم نافاكتى ي ارگۋمەنتى.

پەرۆايا پريچينا: دەموگرافيا ۆ كازاحستانە، سووتنوشەنيە كازاحوۆ ۆ ەتوي تسيفرە. پروۆەدەننايا ۆ 1989 گودۋ پەرەپيس ناسەلەنيا پوكازالا، چتو ۆ كازاحستانە پروجيۆاەت 16199,2 تىسياچي چەلوۆەك، يز نيح 6 534,6 تىسياچي، تو ەست 41%،– كازاحي. ا رۋسسكايا ناتسيونالنوست سوستاۆليالا 6 227,5 تىسياچي، تو ەست 38%. ا كاك جە سەگودنيا وبستويات دەلا؟ پو نىنەشنيم داننىم، چيسلەننوست جيتەلەي ۆ كازاحستانە دوستيگلا18 ميلليونوۆ 22 تىسياچي 500 چەلوۆەك. يز نيح 12 ميلليونوۆ 780 تىسياچ،تو ەست 71%،–كازاحي، 3 ميلليونا 710 تىسياچ، 20,6%،– رۋسسكيح، 613 تىسياچي، 3,4%،–ۋزبەكي.

ەتي داننىە ۆ تسيفراح ناۆەرنياكا وزاداچيلي بى رازۋمنوگو چەلوۆەكا. روست چيسلەننوستي كازاحوۆ، ۋبىۆانيە س كاجدىم دنەم چيسلا ليۋدەي رۋسسكوي ناتسيونالنوستيسامو سوبوي پريۆوديات ك كراحۋ رۋسسكوگو يازىكا ۆ كازاحستانە.

حوتيا كازاحسكي يازىك ي نە دوستيگ ستوپروتسەنتنوگو ستاتۋسا گوسۋدارستۆەننوگو يازىكا، ۆ سۆيازي س تەم، چتو چيسلەننوست كازاحوۆ س كاجدىم دنەم راستەت، ناش رودنوي يازىك، نەسموتريا ني نا چتو، ۆوسسيادەت نا سۆوي ترون.

ۆتورايا پريچينا: ۆىتەسنەنيە رۋسسكوگو يازىكا نا ميروۆوي ارەنە.ۆ سوۆەتسكوە ۆرەميا ۆ ميرە وكولو 400 ميلليونوۆ وفيتسيالنو پولزوۆاليس رۋسسكيم يازىكوم، سەگودنيا ەتو چيسلو ەدۆا دوستيگاەت 200 ميلليونوۆ. ۆ وسنوۆنوم رۋسسكي يازىك سچيتاەتسيا تولكو گوسۋدارستۆەننىم يازىكوم روسسي. ەتو دوكازاتەلستۆو توگو، چتو سرەدي مەجدۋنارودنىح يازىكوۆ دليا نەگو نەت دوستوينوگو مەستا. وتداۆات رەبەنكاوبۋچاتسيا نا نەگوسۋدارستۆەننوم يازىكە، تەم بولەە دەگراديرۋيۋششەم ۆ درۋگيح ستراناح، – پولنىي ابسۋرد، ون سۆويمي رۋكامي ۆەدەت سۆوەگو جە رەبەنكا ۆ پروپاست.

ترەتيا پريچينا: پوۆىشەنيە كاچەستۆا زناني ۆ كازاحسكيح شكولاح. ۆ دالەكيە ۆرەمەناوچەرەدنوي نەبىليتسەي بىلا ينفورماتسيا و توم، چتو رۋسسكويازىچنىە شكولى دايۋت لۋچشيە زنانيا، نەجەلي كازاحسكيە. نو ۆرەميا پوكازالو، چتو ي ەتو نەپراۆدا. دالشە پۋست تسيفرى پودتۆەرديات موي سلوۆا…

يز نابراۆشيح پولنىە 125 باللوۆ نا ەنت ۆ 2016 گودۋۆسە 19 ۋچەنيكوۆ – ۆىپۋسكنيكي كازاحسكيح كلاسسوۆ. پوكازاۆشيە نايلۋچشيە رەزۋلتاتى پو رەسپۋبليكە يز 10 شكول – 8 كازاحسكيح، 1 رۋسسكايا ي 1 سمەشاننايا شكولا.

ۆ 2017 گودۋ نابراۆشي 139 باللوۆ تاسان سايات ەلتايۇلى توجە ۆىپۋسكنيك كازاحسكوي شكولى، دوليا شكول، پوكازاۆشيح ۆىسشيە رەزۋلتاتى توجە پريحوديتسيا نا كازاحسكيە شكولى.

پوسلەدنيە پيات لەت، پو رەزۋلتاتام ەنت ي پو وبششەمۋ رەيتينگۋ، پەرۆەنستۆو تاك جە ۋ كازاحسكيح شكول. ناپريمەر، يز 10سامىح لۋچشيح شكول استانى 8 شكول وبۋچايۋت تولكو نا كازاحسكوم يازىكە.

ني دليا كوگو نە سەكرەت، چتو پريزەرى ميروۆىح پرەدمەتنىح وليمپياد، زولوتىە مەداليستى تاكجە ۋچەنيكي كازاحسكيح شكول يلي كازاحسكو-تۋرەتسكيح ليتسەەۆ (تام ۆووبششە نەت پونياتيا «رۋسسكيە كلاسسى»).

سەگودنياشنيم سپەتسياليستام ۆ سفەرە وبرازوۆانيا نە سەكرەت، چتو ۆ ليۋبىح سورەۆنوۆانياح ۆ وبلاستي وبرازوۆانيا كونكۋرەنتسيا يدەت مەجدۋ كازاحسكيمي شكولامي.

چەتۆەرتايا پريچينا: ۆىدەلەنيە وبرازوۆاتەلنىح گرانتوۆ. ۆ 2014 گودۋ رەسپۋبليكا كازاحستان ۆىدەليلا گرانت كازاحسكوي گرۋپپە 65%،35% رۋسسكوي، ا ۆ 2015 گودۋ– 75% كازاحسكوي، 25% رۋسسكوي گرۋپپە، ۆ 2016 گودۋ –كازاحسكوي گرۋپپە 75%، ا رۋسسكوي 25%.ۆ ەتوم گودۋ زاياۆلەنيە ۋچاستۆوۆات ۆ ەنت دليا پوستۋپلەنيا ۆ ۆىسشيە ۋچەبنىە زاۆەدەنيا پودالي92 827 ۆىپۋسكنيكوۆ، يز نيح67 627(76,3%) نا كازاحسكوم، 20 968 (23,6%) نا رۋسسكوم يازىكاح. كاك بى مى ني حوتەلي سكرىت ەتي پوكازاتەلي، ۆ سكوروم ۆرەمەني ۆ ۆىسشيح ۋچەبنىح زاۆەدەنياح زاكرويۋتسيا رۋسسكيە گرۋپپى. ۆ دوپولنەنيە ك ەتومۋ ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ۆمەستو رۋسسكيح گرۋپپ وتكرىۆايۋتسيا انگليسكيە. تەپەر پرەدستاۆتە، چتو ۆ بۋدۋششەم ۆامپريدەتسيا وتۆەزتي سۆوەگو رەبەنكا وبۋچاتسيا ۆ روسسيۋ،جەلاەتە ۆى ەتوگو يلي نەت يلي جەوتۆەدەتە ۆ كازاحسكي كلاسس. ينوگو ۆىبورا نە وستاەتسيا! منە جال توگو رەبەنكا، كوتورىي ۆ بۋدۋششەم بۋدەت تو لي مۋچيتسيا، تو لي ۋچيتسيا ۆ ۆىسشەم ۋچەبنوم زاۆەدەني، ۋ كوتوروگو روديتەلي پوزدنو سپوحۆاتيليس.

ۆ ناچالنوي شكولە تاكايا جە سيتۋاتسيا، سدەلاەم وبزور جەلايۋششيح پوستۋپيتۆ نازارباەۆ ينتەللەكتۋالنىە شكولى ۆ استانە، ۆ كازاحسكي كلاسس پودالي زاياۆلەنيە 1185 ۋچەنيكوۆ، ا ۆ رۋسسكۋيۋ 520. ەتو ەششە راز پوكازىۆاەت، چتو ۆ سكوروم بۋدۋششەم ي ەتي شكولى پەرەيدۋت ۆ چيسلو كازاحسكيح شكول.

پياتايا پريچينا: سووتنوشەنيە كازاحسكيح كلاسسوۆ ۆ شكولاح. سەگودنيا 83% ۋچەنيكوۆ پو سترانە وبۋچايۋتسيا ۆكازاحسكيح كلاسساح، ۆ رۋسسكيح كلاسساح 16%،ي تولكو 1% نا درۋگيح يازىكاح. ۆ پروشلوم گودۋ، ت.ە. ۆ 2016, 89% دەتەي، پەرەشاگنۋۆشيح پوروگ شكولى، ۆ پەرۆىي كلاسسپوشلي ۆ كازاحسكيە، وستالنىە 10% ۆ رۋسسكيە كلاسسى. نەدالەك توت دەن، كوگدا ۆىپۋسكنيكي رۋسسكيح كلاسسوۆ بۋدۋت سداۆات ەكزامەنى پو كازاحسكومۋ يازىكۋ كاك ۋچاششيەسياشكول س ۋيگۋرسكيم، ۋزبەكسكيم، تادجيكسكيم يازىكوم وبۋچەنيا. ۋچيتىۆايا تو، چتو يز 10% ۋچاششيحسيا رۋسسكيح كلاسسوۆ بولشە پولوۆينى پرينادلەجات ك ەتنيچەسكيم رۋسسكيم، ۆ بۋدۋششەم دوليا پوستۋپايۋششيح ۆ ۆىسشەە ۋچەبنوە زاۆەدەنيە س رۋسسكيم يازىكوم وبۋچەنيا موجەت ي نە دوستيچ 5%.

يستوريا نە ستويت نا مەستە، نيكومۋ نە پود سيلۋ ۆوزۆراتيت پروشلوە. پروتسۆەتانيە كازاحسكوگو يازىكا، ۆوسستانوۆلەنيە كازاحسكوگو وبششەستۆا توچنو تاكجە نە وستانوۆيت. كاك بى رۋسسكويازىچنوە سووبششەستۆو نە ستارالوسوگراديت رۋسسكي يازىك ي بۋدەت لەزت يز كوجي چتوبى سوحرانيت ەگو، ۆ بۋدۋششەم ۆ ناشەي سترانە يازىكوم №1 بۋدەت كازاحسكي يازىك. كازاحسكي يازىك ۆوستورجەستۆۋەتنە تولكو ۆ زاكوناح، ونك تومۋ جە ستانەت يازىكوم جيزني، ەكونوميكي، ۆ سكوروم ۆرەمەني نەزنايۋششي كازاحسكوگو يازىكى ۆ كازاحستانە ي حلەبا نە ۆىپروسيت. ەتۋ سپراۆەدليۆوست بۋدەت ۆەرشيت نە ۆلاست، ا كازاحسكايا ناتسيا ي يستوريا. ۆوت پوەتومۋ، چتوبى ۆاش رەبەنوك نە وتستال وت وبششەستۆا، دوستيگ ۋسپەحا، وبدۋمىۆايتە سۆوە رەشەنيە سەگودنيا.

شەستايا پريچينا: ۆنەدرەنيە ترەحيازىچنوي سيستەمى وبۋچەنيا. چەستنو گوۆوريا، نە سۋششەستۆۋەت نيكاكوي ترەحيازىچنوي پروگراممى، مى ۆيديم تولكو دۆۋحيازىچنۋيۋ. ەسلي نە ۆەريتە منە، تو يا پريۆەدۋ پريمەر يز پوسلانيا پرەزيدەنتا ن.ا.نازارباەۆا نارودۋ كازاحستانا ۆ 2017 گودۋ: «پو ۆوپروسۋ پوەتاپنوگو پەرەحودا نا ترەحيازىچنوە وبرازوۆانيە. كازاحسكي يازىك سوحرانيت سۆويۋ دومينيرۋيۋششۋيۋ پوزيتسيۋ. بولشوە ۆنيمانيە بۋدەت ۋدەلياتسيا ەگو دالنەيشەمۋ رازۆيتيۋ. ۆمەستە س تەم سەگودنيا انگليسكي يازىك ياۆلياەتسيا يازىكوم نوۆىح تەحنولوگي، نوۆىح پرويزۆودستۆ، نوۆوي ەكونوميكي. ۆ ناستوياششەە ۆرەميا 90% ينفورماتسي سوزداەتسيا ۆ ميرە نا انگليسكوم يازىكە. كاجدىە دۆا گودا ەە وبەم ۋۆەليچيۆاەتسيا ۆ دۆا رازا. بەز وۆلادەنيا انگليسكيم يازىكوم كازاحستان نە دوستيگنەت وبششەناتسيونالنوگو پروگرەسسا...»

ۆوت تەپەروستانوۆيمسيا پوپودروبنەە نا سلوۆاح پرەزيدەنتا و توم، چتو پەرەحود نا ترەحيازىچنوە وبۋچەنيە بۋدەت پروحوديت پوەتاپنو، دومينيروۆات بۋدەت كازاحسكي يازىك، تەم بولەە ون بۋدەت ي دالشە رازۆيۆاتسيا. ا ەسلي كازاحسكي يازىك بۋدەت دومينيروۆات ي وكرەپنەت، تو، كاك ترەتي يازىك انگليسكي بۋدەت رازۆيۆاتسيا، سمەتايا ۆسە نا سۆوەم پۋتي، ۆ توم چيسلە ي رۋسسكي يازىك. نە وبيجايتەس، ەتو نە موە رەشەنيە، ەتو رەشەنيە پرەزيدەنتا…

ۆ سۆوەي ستاتە «ۆزگلياد ۆ بۋدۋششەە: مودەرنيزاتسيا وبششەستۆەننوگو سوزنانيا» گلاۆا گوسۋدارستۆا گوۆوريت: «نام نۋجنو پەرەۆەستي ۆ بليجايشيە گودى 100 لۋچشيح ۋچەبنيكوۆ ميرا س رازنىح يازىكوۆ پو ۆسەم ناپراۆلەنيام گۋمانيتارنوگو زنانيا نا كازاحسكي يازىك ي دات ۆوزموجنوست ناشەي مولودەجي ۋچيتسيا پو لۋچشيم ميروۆىم وبرازتسام. ۋجە ۆ 2018/2019 ۋچەبنوم گودۋ مى دولجنى ناچات وبۋچات ناشيح ستۋدەنتوۆ پو ەتيم ۋچەبنيكام

پودچەركيۆايۋ، پەرەۆەدۋت نە نا رۋسسكي يازىك، ا نا كازاحسكي. ەتوت پروتسەسس بۋدەت رازۆيۆاتسيا ي دالشە، نيكتو نە پوۆەريتتومۋ، چتو رۋسسكي يازىك – يازىك ناۋكي، كوگدا پەرەد نامي س پوموششيۋ انگليسكوگو يازىكا وتكرىۆاەتسيا ۆسەميرنايا ناۋكا، تو كومۋ نۋجنى سمەشاننىە س رۋسسكيم شوۆينيزموم رۋسسكويازىچنىە ۋچەبنىە پوسوبيا.

سەدمايا پريچينا: نەحۆاتكا رۋسسكويازىچنوگو كاچەستۆەننوگو سپەتسياليستا. ۆى،ناۆەرنوە، پومنيتە، كوگدا اكيم گورودا شىمكەنت گابيدوللا ابدىراحيموۆستال پرەدمەتوم ناسمەشەك،كوگدا پرەدلوجيل پريۆلەچ دليا رۋسسكيح شكول ۋچيتەلەي يز روسسي ي ۋكراينى.ۆ رۋسسكيح شكولاح زناچيتەلنو سوكراتيلوس چيسلو كاچەستۆەننىح ۋچيتەلەي، ي ەتو ستانوۆيتسيا زلوبودنەۆنوي پروبلەموي. پريۆوجۋ ەششە ودين ارگۋمەنت، 4 يۋليا 2017 گودا پرەسس-سلۋجبا ۋپراۆلەنيا وبرازوۆانيا گورودا استانى نا سۆوەي سترانيتسە Facebook وپلۋبليكوۆالا وبياۆلەنيە: «ۆ داننىي مومەنت، پو پريچينە وتسۋتستۆيا پەداگوگوۆ، شكولا ۆرەمەننو نە سموجەت پرينيمات دوكۋمەنتى 1-ح كلاسسوۆ ۆ رۋسسكوە وتدەلەنيە. كاك تولكو نايدەم ۋچيتەليا، سرازۋ جە داديم ۆام زنات». زناچيت، نە تو چتوبى كاچەستۆەننوگو ۋچيتەليا ۆ رۋسسكيح كلاسساح دنەم س وگنەم نە سىششەش، نو ي نايتي پروستوگو سپەتسياليستا ستانوۆيتسيا پروبلەموي…

ەسلي نا ۆسە ەتو پوسموترەت رەالنو، تو نەدالەك توت دەن، كوگدا نە بۋدەت سۋششەستۆوۆات تاكوگو پونياتيا كاك «رۋسسكايا شكولا». پروستوي پريمەر، سو دنيا پەرەۆودا ستوليتسى ۆ استانۋزدەس نە وتكرىۆالاس ني ودنا رۋسسكايا شكولا، بىۆشيە رۋسسكيە شكولى ستالي سمەشاننىمي، ا نەكوتورىە داجە پولنوستيۋ ستالي كازاحسكيمي.

سەگودنيا ۆىپۋسكنيكي كازاحسكيح شكول ۋچاتسيا ۆ پرەستيجنىح شكولاح ەۆروپى، سشا. ا ۆىپۋسكنيك رۋسسكوي شكولى بۋدەت وبۋچاتسيا نە دالەە چەم ۆ موسكۆە.

زادۋمايتەس!

دليا نارودا، پودىتوجيۆشەگوچەتۆەرت ۆەكا نەزاۆيسيموستي، پوياۆيليس نوۆىە تسەننوستي. ستالو ياسنو، چتو ۆرەميا ي يستوريا ۆسە ستاۆيات نا سۆوي مەستا،زا پەريود نەزاۆيسيموستي پوياۆيليس درۋگيە تسەننوستي. نە گوۆوريا ۋجە و درۋگوم، رۋسسكويازىچنىە سمي نە يمەيۋت سۆوەي بىلوي سيلى، نابيرايۋت زناچيموست ي تۆەردو دەرجات سۆوي پوزيتسي سمي نا گوسۋدارستۆەننوم يازىكە. ناسەلەنيە ۆ سوتسيالنىح سەتياح ۆسە مەنشە ۋدەلياەت ۆنيمانيارۋسسكويازىچنوي ينفورماتسي. ەسلي تا جە ينفورماتسيا پوياۆلياەتسيا نا گوسۋدارستۆەننوم يازىكە، وتكليكاەتسيا بولشايا چاست ناسەلەنيا ي ۋچاستۆۋەت ۆ وبسۋجدەني. گوسۋدارستۆەننىي يازىك ۆ سوتسيالنىح سەتياح پريوبرەتاەت بولشۋيۋ زناچيموست.

كاك گوۆوريتسيا ۆ نارودە، ليۋدي تيانۋتسيا زا بولشينستۆوم، نو ۆەد ي بولشينستۆو موجەت وشيباتسيا… نەسموتريا نا تو چتونەكوتورىە تاك يارو زاششيششايۋت رۋسسكي يازىك ي نەسموتريا نا تو چتو ۆى وتداديتە سۆوەگو رەبەنكا ۆ رۋسسكي كلاسس، رۋسسكومۋ يازىكۋ بۋدەت سلوجنو پودنياتسيا س كولەن. نە يديتە پروتيۆ ۆەترا،مى گوۆوريم تاك، پوتومۋ چتو نام جالكو ۆاشەگو رەبەنكا.

ۆەديتە رەبەنكا ۆ كازاحسكۋيۋ شكولۋ! ەتو بىلو دەۆيزوم سۆوەگو ۆرەمەني، چتوبى سپاستي ناتسيۋ، ا ۆ ەتي دني گوۆوريم پوتومۋ،چتو جالەەم بۋدۋششەە پوكولەنيە.

ۆى حوتەلي بى ۆيدەت سۆوە چادو نا ۆىسوتە، توگدا پوۆەديتە ەگو ۆ كازاحسكۋيۋ شكولۋ. كازاحي ەتونازىۆايۋت تاك:وپومنيس، پوكا نە پوزدنو، ي ۆى، پوكا ۆ سۆوەم رازۋمە، ۆستانتە نا پراۆيلنىي پۋت.

ودۋمايتەس، ەسلي ۆى نە حوتيتە، چتوبى ۆاش رەبەنوك ۆ بۋدۋششەم وتداليلسيا وت وبششەستۆا. ناش دولگ پرەدۋپرەديت ۆاس!

 

اياتجان احمەتجان،

ديرەكتور رەسپۋبليكانسكوگو تسەنترا «KAZBILIM»

 

17274 رەت جالپى وقىلدى 9 رەت بۇگىن وقىلدى
Rating: 3.0/5. From 2 votes.
Please wait...

1 كوممەنتاري

  1. جاننات   •  

    اي ما شاا اللاھ قانداي جاقسى اقپارات. وسىنى جازعان اعامىزعا اللاھ رازى بولسىن. ويان قازاق! وزگە ءتىلىن ءبəرىن ءبىل ءوز ءتىلىڭدى ءوز ءدىنىڭدى قۇرمەتتە.

    Rating: 3.0/5. From 2 votes.
    Please wait...

دوباۆيت كوممەنتاري

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *