پاندىك وليمپيادا جانە وليمپيادالىق دايىندىق

وليمپيادا دەسە، بىردەن ەسىمىزگە ءانۇراندار اسقاقتاعان سپورتتىق وليميادالار ەسكە تۇسەدى. ءبىزدىڭ ايتپاعىمىز، بۇدان وزگە اتاعى مەن داڭقى، ايبىنى مەن اۋقىمى ودان الاسالاۋ بولسا دا، ماڭىزى ودان كەم قالماس عىلىم باسەكەسىنىڭ العاشقى ءارى ماڭىزدى باسقىشى – ءپان وليمپياداسى.

ءپان وليمپياداسى – عىلىمنىڭ العاشقى باسقىشى، بالا ساناسىنا عىلىمنىڭ العاشقى ىزدەنىستەرىن قالىپتاستىرىپ، بولاشاق عالىمداردى باۋليتىن، عىلىمعا ەركىن بويلايتىن جاستار قوسىنىن قالىپتاستىراتىن ەڭ ۇلكەن جانە ەڭ تاماشا باعدارلامالىق باسەكە. جالعاسىن وقۋ…